DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CĐT
Người đăng: | Ngày tạo: 17/04/2017 | Lượt xem: 1280 |

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

Hình ảnh

1

NGUYỄN THANH PHƯỚC

NCS

Giảng viên

ntphuoc2000@gmail.com

2

NGUYỄN NGỌC THÔNG

SĐH

Phó Bộ Môn

Phụ trách bộ môn

nguyenngocthong@gmail.com

Description: C:UsersphinguyenDownloadsHinh BMCDTathong.png

3

LÊ PHÚ CƯỜNG

ThS

Giảng viên

lpcuong.cdt@gmail.com

4

ĐINH HỮU TRƯỜNG SƠN

ThS

Giảng viên

sondnh@gmail.com

5

NGUYỄN THỊ THANH

ThS

Giảng viên

missblue2005@gmail.com

6

LÊ THỊ KIỀU NGA

ThS

Giảng viên

nga024@gmail.com

7

HÀ LÊ NHƯ NGỌC THÀNH

NCS

Giảng viên

ngocthanhspkt@gmail.com

8

PHẠM VĂN NGHĨA

ThS

Giảng viên

nghiaspkauto@gmail.com

9

NGUYỄN MẬU TUẤN VƯƠNG

ThS

Giảng viên

tuanvuong.tv2102@gmail.com

10

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

ThS

Giảng viên

conghoangspkt@gmail.com

11 DƯƠNG VĂN TÚ  NCS Giảng viên vantuduong86@gmail.com  

12

NGUYỄN TIẾN TRỰC

ThS

Giảng viên

nguyentientruc@gmail.com

13

CAO VĂN DIỄN

ThS

Giảng viên

caodien202@gmail.com

14

HỒ MINH CHÍNH

SĐH

Giảng viên

minhchinhho@gmail.com

15

TRẦN THIỆN PHÚC

ThS Giảng viên tranphuc84ct@gmail.com
16

PHAN HUY BẰNG

ThS Giảng viên phanbangcdt2k48@gmail.com
17 NGUYỄN HỮU TRUNG ThS Giảng viên trungkt1412@gmail.com
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 bang.jpg 9.843 KB