Đề thi và đáp án môn Công Nghệ Gò Hệ CĐN Hàn thi tháng 6/2017

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG                                                                                                        ĐỀ THI HỌC KỲ 

       KHOA CƠ KHÍ                                                                                                                  CAO ĐẲNG NGHỀ HÀN

       BỘ MÔN SCCK                                                                                                                           KHÓA 2016

                                                                                                                                                Môn học: KỸ THUẬT GÒ 

                                                                                                                                                     Thời gian: 90 phút

ĐỀ 1

Câu hỏi:

 1. Cho sản phẩm có hình trụ có kích thước e=1.2, h=340, d=230. Tính kích thước phôi để móc mí hông , đáy và viền chỉ miệng, mô tả phương pháp thực hiện(3,0 điểm)
 2. Chi tiết trên được tán đinh  chi tiết làm quai với thân, có chiều dày 3mm. Hảy chọn đường kính đinh tán, tính chiều dài đinh tán, mô tả ? (2,0 điểm)
 3. Trình bày sự khác nhau giữa gò thúc và gò chum? (2,0 điểm)
 4. Trình bày qui trình sơn dầu kim loại ? (3 điểm)

 

Khoa Cơ Khí                                       TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

   Bộ môn SCCK                                                               Giảng viên soạn

 

                                                                                   TỐNG VĂN TRONG


ĐỀ 2

 

 

 

Câu hỏi:

 1. Cho sản phẩm có hình trụ có kích thước e=0.8, h=330, d=210. Tính kích thước phôi để móc mí hông , đáy và viền chỉ miệng, mô tả phương pháp thực hiện(3,0 điểm)
 2. Chi tiết trên được tán đinh  chi tiết làm quai với thân, có chiều dày 4mm. Hảy chọn đường kính đinh tán, tính chiều dài đinh tán, mô tả ? (2,0 điểm)
 3. Trình bày sự khác nhau giữa gò thúc và gò chum? (2,0 điểm)
 4. Trình bày qui trình sơn tỉnh điện kim loại ? (3 điểm)

 

 

 

         Khoa Cơ Khí                                                                    TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

         Bộ môn SCCK                                                                      Giảng viên soạn

 

                                                                                                     TỐNG VĂN TRONG


Các bạn sinh viên vui lòng xem đáp án ở file đính kèm

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG                                                                                                        ĐỀ THI HỌC KỲ 

       KHOA CƠ KHÍ                                                                                                                  CAO ĐẲNG NGHỀ HÀN

       BỘ MÔN SCCK                                                                                                                           KHÓA 2016

                                                                                                                                                Môn học: KỸ THUẬT GÒ 

                                                                                                                                                     Thời gian: 90 phút

ĐỀ 1

Câu hỏi:

 1. Cho sản phẩm có hình trụ có kích thước e=1.2, h=340, d=230. Tính kích thước phôi để móc mí hông , đáy và viền chỉ miệng, mô tả phương pháp thực hiện(3,0 điểm)
 2. Chi tiết trên được tán đinh  chi tiết làm quai với thân, có chiều dày 3mm. Hảy chọn đường kính đinh tán, tính chiều dài đinh tán, mô tả ? (2,0 điểm)
 3. Trình bày sự khác nhau giữa gò thúc và gò chum? (2,0 điểm)
 4. Trình bày qui trình sơn dầu kim loại ? (3 điểm)

 

Khoa Cơ Khí                                       TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

   Bộ môn SCCK                                                               Giảng viên soạn

 

                                                                                   TỐNG VĂN TRONG


ĐỀ 2

 

 

 

Câu hỏi:

 1. Cho sản phẩm có hình trụ có kích thước e=0.8, h=330, d=210. Tính kích thước phôi để móc mí hông , đáy và viền chỉ miệng, mô tả phương pháp thực hiện(3,0 điểm)
 2. Chi tiết trên được tán đinh  chi tiết làm quai với thân, có chiều dày 4mm. Hảy chọn đường kính đinh tán, tính chiều dài đinh tán, mô tả ? (2,0 điểm)
 3. Trình bày sự khác nhau giữa gò thúc và gò chum? (2,0 điểm)
 4. Trình bày qui trình sơn tỉnh điện kim loại ? (3 điểm)

 

 

 

         Khoa Cơ Khí                                                                    TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

         Bộ môn SCCK                                                                      Giảng viên soạn

 

                                                                                                     TỐNG VĂN TRONG


Các bạn sinh viên vui lòng xem đáp án ở file đính kèm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 DT KTGO CDNH16 DE 2.pdf 486.225 KB
2 DT KTGO CDNH16 DE 1.pdf 442.466 KB