Đề thi và đáp án môn Công nghệ hàn 1 Hệ CĐN Hàn thi tháng 6/2017

SV xem đáp án trong tệp đính kèm!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 de 2 CÔNG NGHỆ HÀN 1.docx 55.908 KB
2 de 1 CÔNG NGHỆ HÀN 1.docx 46.686 KB