Đề thi và đáp án môn DS KTĐ Hệ CĐ thi tháng 6/2017

SV xem đáp án trong file đính kèm!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 dapan2-DSKTDO-CD15.doc 226.304 KB
2 dapan1-DSKTDO-CD16.doc 217.088 KB