LỊCH THỰC TẬP BM CKCT TUẦN 1 - 4, Năm học 2017-2018

LỊCH THỰC TẬP BM CKCT TUẦN 1 - 4, Năm học 2017-2018

Sinh viên các lớp download file đính kèm để xem và thực hiện theo lịch thực tập. 

Lưu ý: các lớp trưởng liên hệ với giáo viên hướng dẫn thực tập trong tuần này để chuẩn bị cho tuần thực tập đầu tiên. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 LỊCH THỰC TẬP BM CKCT T1-4.xls 63.488 KB

    Các Tin Khác: