LICH TH BM.SCCK tuần 37 - 40
Người đăng: | Ngày tạo: 05/05/2017 | Lượt xem: 562 |

LICH TH BM.SCCK TUẦN 37 - 40

Lịch thực hành tuần 37-40 năm học 2016-2017 bộ môn SCCK, lớp trưởng các lớp có lịch học liên hệ với giáo viên trước 1 tuần để bố trí thời gian và phân chia lớp.

Thông tin giáo viên bộ môn, liên hệ tại đây.

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK  - TUẦN 37 (8/05/17 - 13/05/17)
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ CK Ô TÔ 16B NTL L/2 35 DƯƠNG MINH TRÍ 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ CK Ô TÔ 16B NTL L/2 35 LÊ TẤN LỘC             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐN CK ÔTÔ 16A H L/2   HOÀNG HUY LỘC 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐN CK ÔTÔ 16A H L/2   ĐINH TẤN TÀI             5 6 6 6 6 6            

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK  - TUẦN 38 (15/05/17 - 20/05/17)
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  1 (Nhà truyền thống)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐN CK ÔTÔ 16D  NTL L/2 35 D MINH TRÍ 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐN CK ÔTÔ 16D  NTL L/2 35 VÕ QUÝ HOÀN             5 6 6 6 6 6            
          -                                    
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC SCCK 15 THI 2/7 L/2 35 HA ANH TUẤN + L H LÂM 5 6 6 6 6 6                        
2 TC SCCK 15 THI 2/7 L/2 35 LÊ TẤN LỘC + H C MINH             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐN SCCK 16A H L/2   LÊ THÀNH PHONG 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐN SCCK 16A H L/2   NG TIẾN KHANG             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐN CK ÔTÔ 16A  N L/2 35 H CÔNG MINH 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐN CK ÔTÔ 16A  N L/2 35 NG TRỌNG ANH TUẤN             5 6 6 6 6 6            

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK  - TUẦN 39 (22/05/17 - 27/05/17)
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC SCCK 16  NSCCB L/2 35 HA ANH TUẤN 5 6 6 6 6 6                        
2 TC SCCK 16  NSCCB L/2 35 D MINH TRÍ             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ OTO 16E H L/2   HOÀNG HUY LỘC 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ OTO 16E H L/2   NG TIẾN KHANG             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ CK 16A N L/2 35 NG VŨ HOÀNG CHƯƠNG 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ CK 16A N L/2 35 VÕ QUÝ HOÀN             5 6 6 6 6 6            

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK  - TUẦN 40 (29/05/17 - 3/06/17)
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC SCCK 16  NSCCB L/2 35 HA ANH TUẤN 5 6 6 6 6 6                        
2 TC SCCK 16  NSCCB L/2 35 D MINH TRÍ             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ OTO 16A H L/2   LÊ THÀNH PHONG 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ OTO 16A H L/2   NGUYỄN M KHANG             5 6 6 6 6 6