Lịch TH BM.CĐT tuần 37 - 40
Người đăng: | Ngày tạo: 03/05/2017 | Lượt xem: 553 |

Thời gian học: Ca 1: bắt đầu từ 6g30; Ca 2 bắt đầu từ 12g30 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 37 ( 08/05/17 - 13/05/17)
PHÒNG A2.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca2) KN-TL L/3 35 ĐỖ THỌ BÌNH             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A2.5
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
2 TC ĐTCN 15B (ca1) CĐT L/2 35 TRẦN T PHÚC 5 6 6 6 6 6                        
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca2) KN-TL L/3 35 NGUYỄN T THANH             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A2.6
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca1) KN-TL L/3 35 NGUYỄN M NHÂN 5 6 6 6 6 6                        
2 TC ĐTCN 15B (ca2) CĐT L/2 35 CAO VĂN DIỄN             5 6 6 6 6 6            

 Thời gian học: Ca 1: bắt đầu từ 6g30; Ca 2 bắt đầu từ 12g30 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 38 ( 15/05/17 - 20/05/17)
PHÒNG A2.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca2) KN-TL L/3 35 ĐỖ THỌ BÌNH             5 6 6                  
PHÒNG A2.4
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca1) KN-TL L/3 35 NGUYỄN T THANH             5 6 6 6 6 6            
1 CĐ ÔTÔ 16D (ca1) KN-TL L/3 35 NGUYỄN M NHÂN 5 6 6 6 6 6                        
PHÒNG A3.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
2 CĐ ÔTÔ 16D (ca2) KN-TL L/3 35 ĐỖ THỌ BÌNH                   6 6 6            

 Thời gian học: Ca 1: bắt đầu từ 6g30; Ca 2 bắt đầu từ 12g30 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 39 ( 22/05/17 - 27/05/17)
PHÒNG A2.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC CKCT 15B KN-TL L/2 35 ĐỖ THỌ BÌNH             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A2.6
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC CKCT 15B KN-TL L/2 35 HỒ MINH CHÍNH 5 6 6 6 6 6                        

  Thời gian học: Ca 1: bắt đầu từ 6g30; Ca 2 bắt đầu từ 12g30

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 40 ( 29/05/17 - 03/06/17)
PHÒNG A2.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ Đ,ĐT 15F (ca1) KN-TL L/3 35 NGUYỄN T THANH 5 6 6 6 6 6                        
2 TC CKCT 15B KN-TL L/2 35 ĐỖ THỌ BÌNH             5 6 6                  
PHÒNG A2.4
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC CKCT 15B KN-TL L/2 35 HỒ MINH CHÍNH 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ Đ,ĐT 15F (ca2) KN-TL L/3 35 Đ H TRƯỜNG SƠN             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A2.5
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ TĐ 15A (Ca1) KN-TL L/3 35 NGUYỄN M NHÂN 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ Đ,ĐT 15F (ca2) KN-TL L/3 35 LÊ T KIỀU NGA             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A2.6
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐ TĐ 15A (Ca1) KN-TL L/3 35 PHẠM VĂN NGHĨA 5 6 6 6 6 6                        
2 CĐ TĐ 15A (Ca2) KN-TL L/3 35 LÊ PHÚ CƯỜNG             5 6 6 6 6 6            
PHÒNG A3.1
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TC CKCT 15B KN-TL L/2 35 ĐỖ THỌ BÌNH                   6 6 6            

  Thời gian học: Ca 1 bắt đầu từ 6g30; Ca 2 bắt đầu từ 12g30