Một số tài liệu tham khảo
Người đăng: | Ngày tạo: 15/04/2015 | Lượt xem: 3459 |

Đây là một số tài liệu cơ khí, rất hữu ích cho công việc nghiên cứu và học tập.

Mời các thầy cô và các em học sinh - sinh viên tham khảo.

https://drive.google.com/open?id=0B_hkVpKEsdwAc3FsNWRaeHNYaVE&authuser=0