Một số tài liệu tham khảo

Đây là một số tài liệu cơ khí, rất hữu ích cho công việc nghiên cứu và học tập.

Mời các thầy cô và các em học sinh - sinh viên tham khảo.

https://drive.google.com/open?id=0B_hkVpKEsdwAc3FsNWRaeHNYaVE&authuser=0