LỊCH TIẾP SINH VIÊN

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

Stt Họ và Tên Thời gian Địa điểm
Thứ Từ (giờ) Đến (giờ)
1 Trần Trọng Thuyết Hai 13:30 15:30 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
2 Lưu Chí Đức Ba 8h30 10h30 F1.6
Sau 8h30 10h30 F1.6
3 Nguyễn Phùng Tấn Ba 13:30 15:03 VP khoa
Sáu 9:00 11:00 VP khoa
4 Nguyễn Trọng Anh Tuấn Hai 7:30 9:30 F1.6
Ba 14:30 16:30 F1.6
5 Hoàng Huy Lộc Hai 7:00 9:00 Vp CKSC
Năm 9:00 11:00 Vp CKSC
6 Võ Văn Cường  Hai 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
7 Nguyễn Tiến Khang Ba 9:00 11:00 VP BMSC
9:00 11:00 VP BMSC
8 Trương Nam Trung Ba 8:30 10:30 F1.4 (VP. BMSCCK)
Năm 8:30 10:30 F1.4 (VP. BMSCCK)
9 Nguyễn Long Phụng Hai 9:00 11:00 F1.1
Hai 13:30 15:30 F1.1
10 Nguyễn Tấn Hùng Hai 9:00 11:00 F1.1
Năm 9:00 11:00 F1.1
11 Trần Ngọc Thiện Ba 13:00 15:00 F1.1
Năm 15:00 17:00 F1.1
12 Võ Tùng Linh Hai 9:00 11:00 F1.6
Ba 8:00 10:00 F1.6
13 Nguyễn Vũ Hoàng Chương Hai 7:30 9:30 F1.5
Năm 13:00 15:00 F1.5
14 Nguyễn Văn Thông 8:00 10:00 F1.1
Năm 8:00 10:00 F1.1
15 Ngô Diệu Thạch Hai 9:00 11:00 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
16 Nguyễn Văn Vũ 8:00 10:00 F1.1
Năm 8:00 10:00 F1.1
17 Nguyễn Quang Tuấn Ba 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
18 Nguyễn Quốc Văn Ba 13:00 15:00 F1.1
14:00 16:00 F1.1
19 Phạm Mạnh Trường Hai 13:30 15:30 F1.6
Ba 13:30 15:30 F1.6
20 Nguyễn Thanh Hơn Ba 13:30 15:30 F1.1
13:30 15:30 F1.1
21 Hồ Công Minh 12:30 14:30 F1.6
Năm 9:00 11:00 F1.6
22 Lê Hoàng Lâm Hai 12:30 15:00 F1.6
Sáu 12:30 15:00 F1.6
23 Lê Phú Cường Hai 13:30 15:30 F1.3
Năm 13:30 15:30 F1.3
24 Phan văn Tiến Hai 8:00 10:00 F1.1
Ba 8:00 10:00 F1.1
25 Lương Minh Tự Hai 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
26 Hà Anh Tuấn Hai 13:00 15:00 F1.6
Sáu 13:00 15:00 F1.6
27 Đặng Trung Dũng Ba 7:00 9:00 F1.6
Nam 10:00 11:30 F1.6
28 Dương Minh Trí Hai  14:00 16:00 F1.6
Sau 14:00 16:00 F1.6
29 Ngô Ngọc Tuyền Hai 9:00 11:00 F1.1
Năm 9:00 11:00 F1.1
30 Đặng Ngọc Lê Văn Hai  7:00 9:00 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
31 Nguyễn Hải Sơn Hai 9:00 11:00 F1.1
Sáu 9:00 11:00 F1.1
32 Nguyễn Văn Toàn 15:00 17:00 F1.1
Sáu 15:00 17:00 F1.1
33 Lê Thị Kiều Nga Hai 13:30 15:30 VP khoa
34 Trần Thiện Phúc Ba 8:00 10:30 VP khoa
35 Cao Văn Diễn Ba 13:30 15:30 VP khoa
36 Hồ Minh Chính 13:30 15:30 VP khoa
37 Nguyễn Tiến Trực Năm 8:00 10:30 VP khoa
38 Nguyễn M T Vương Năm 13:30 15:30 VP khoa
39 Phạm Văn Nghĩa Sáu 13:30 15:30 VP khoa
40 Tống Văn Trong Năm 9:00 11:00 F1.6
Hai 9:00 11:00 F1.6
41 Nguyễn Việt Phong Hai 7:30 9:30 F1.6
Sáu 9:00 11:00 F1.6
42 Nguyễn Tấn Lộc Hai 7:15 9:15 F1.6
Sáu 14:00 16:00 F1.6
43 Dương Văn Ba 8:00 10:00 F1.1
Sáu 8:00 10:00 F1.1