Lịch Trực BM và Tiếp SV Tuần 7+8 - BM.CĐT

BM CĐT Thông tin đến các bạn SV lịch trực Bộ môn và tiếp SV của GV trong Bộ môn như sau: 

TUẦN 7 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   T T Phúc N T Thanh Đ H T Sơn L N H Trung
CHIỀU L T K Nga H M Chính T T Phúc N M T Vương P H Bằng
TUẦN 8 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   T T Phúc N T Thanh L T K Nga L N H Trung
CHIỀU N T Trực H M Chính Đ H T Sơn P V Nghĩa P H Bằng

- Thời gian: Sáng 6h30 đến 10h30; Chiều 12h30 đến 16h30

- Địa điểm: F1.3 (VP. Khoa Cơ khí)