DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CKCT

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ, chức danh

Hình ảnh

Điện thoại

Email  (nếu có)

1

NGUYỄN PHÙNG TẤN

Trưởng khoa

0903380590

nguyenphungtan2004@yahoo.com

2

NGUYỄN QUỐC VĂN

Phó khoa

0907797139

vanckct@gmail.com

3

NGUYỄN VĂN VŨ

Phó khoa

T. BM CKCT

0908662050

vanvu0308@gmail.com

4

NGUYỄN VĂN THÔNG

P. BM CKCT

0932132199

thong439@yahoo.com

5

DƯƠNG VĂN BA

P. BM CKCT

_1duongvanba.JPG

0973335841

vanbackm@gmail.com

6 TRẦN TRỌNG THUYẾT  P. BM CKCT 0903781008  trongthuyet2003@gmail.com
7 NGÔ DIỆU THẠCH  P. BM CKCT 0982702591  itachi2601@gmail.com

6

PHẠM VĂN CHƯƠNG

Giảng viên

0903301099

chuong.ktct@gmail.com

7

VÕ VĂN CƯỜNG

Giảng viên

0903652240

vovancuong62@gmail.com

8

NGUYỄN TẤN HÙNG

Giảng viên

_4nguyentanhung.JPG

0989253546

tanhung@dcselab.edu.vn

9

NGUYỄN VĂN PHỐ

Giảng viên

x

 

 

10

NGUYỄN THOẠI KHANH

Giảng viên

0902923213

thoaikhanhspkt@gmail.com

11

NGUYỄN VĂN MINH

Giảng viên

0908223679

minhcaothang@gmail.com

12

ĐẶNG NGUYỄN NHÂN

Giảng viên

0977889376

dangnhanckm@gmail.com

13

NGUYỄN LONG PHỤNG

Giảng viên

0933580721

longphungckm@gmail.com

14

LÊ ĐỨC PHƯƠNG

Giảng viên

x

0972520527

phuongle.spkt@gmail.com

15

NGUYỄN HẢI SƠN

Giảng viên

0933457285

haisonlongan@gmail.com

16

NGUYỄN ĐỨC TÀI

Giảng viên

0919267026

taickcaothang@gmail.com

18

PHAN THỊ CẨM THANH

Giảng viên

0977119264

phancamthanh25@gmail.com

19

TẠ NGỌC Ý THIÊN

Giảng viên

x

0988439800

tangocythien@gmail.com

20

TRÂN NGỌC THIỆN

Giảng viên

x

01649678234

ngocthienbt@gmail.com

22

PHAN VĂN TIẾN

Giảng viên

01228608229  

23

NGUYỄN VĂN TOÀN

Giảng viên

01686942701

nguyenvantoanck@gmail.com

24

LÝ CHÁNH TRUNG

Giảng viên

_24lychangtrung.JPG

 

0995870805

trungchanhly@gmail.com

25

TRẦN CÔNG TUẤN

Giảng viên

0903880116

trancongtuan64@gmail.com

26

NGUYỄN QUANG TUẤN

Giảng viên

0938102152

freemancognac014@gmail.com

27

NGÔ NGỌC TUYỀN

Giảng viên

0902694072

tuyencaothang@gmail.com

28

ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN

Giảng viên

0949791138

vandang1129@yahoo.com

29

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Giảng viên   01264868076  
30 NGUYỄN ĐỨC TÀI Giảng viên   0965828623  
31 NGUYỄN THANH HƠN Giảng viên   0902248044  
32 LƯƠNG MINH TỰ Giảng viên   0977882178