DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CTCK

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ, chức danh

Hình ảnh

Điện thoại

Email  (nếu có)

1

NGUYỄN PHÙNG TẤN

Trưởng khoa

0903380590

nguyenphungtan2004@yahoo.com

2

NGUYỄN QUỐC VĂN

Phó khoa

0907797139

vanckct@gmail.com

3

NGUYỄN VĂN VŨ

Phó khoa

T. BM CTCK

0908662050

vanvu0308@gmail.com

4

NGUYỄN VĂN THÔNG

P. BM CTCK

0932132199

thong439@yahoo.com

5

DƯƠNG VĂN BA

Giảng viên

_1duongvanba.JPG

 

0973335841

vanbackm@gmail.com

6

PHẠM VĂN CHƯƠNG

Giảng viên

0903301099

chuong.ktct@gmail.com

7

VÕ VĂN CƯỜNG

Giảng viên

0903652240

vovancuong62@gmail.com

8

NGUYỄN TẤN HÙNG

Giảng viên

_4nguyentanhung.JPG

0989253546

tanhung@dcselab.edu.vn

9

NGUYỄN VĂN PHỐ

Giảng viên

x

 

 

10

NGUYỄN THOẠI KHANH

Giảng viên

x

0902923213

thoaikhanhspkt@gmail.com

11

NGUYỄN VĂN MINH

Giảng viên

0908223679

minhcaothang@gmail.com

12

ĐẶNG NGUYỄN NHÂN

Giảng viên

0977889376

dangnhanckm@gmail.com

13

NGUYỄN LONG PHỤNG

Giảng viên

0933580721

longphungckm@gmail.com

14

LÊ ĐỨC PHƯƠNG

Giảng viên

x

0972520527

phuongle.spkt@gmail.com

15

NGUYỄN HẢI SƠN

Giảng viên

0933457285

haisonlongan@gmail.com

16

NGUYỄN ĐỨC TÀI

Giảng viên

0919267026

taickcaothang@gmail.com

17

NGÔ DIỆU THẠCH

Giảng viên

0982702591

itachi2601@gmail.com

18

PHAN THỊ CẨM THANH

Giảng viên

0977119264

phancamthanh25@gmail.com

19

TẠ NGỌC Ý THIÊN

Giảng viên

x

0988439800

tangocythien@gmail.com

20

TRÂN NGỌC THIỆN

Giảng viên

x

01649678234

ngocthienbt@gmail.com

21

TRẦN TRỌNG THUYẾT

Giảng viên

x

0903781008

trongthuyet2003@gmail.com

22

PHAN VĂN TIẾN

Giảng viên

01228608229  

23

NGUYỄN VĂN TOÀN

Giảng viên

01686942701

nguyenvantoanck@gmail.com

24

LÝ CHÁNH TRUNG

Giảng viên

_24lychangtrung.JPG

 

0995870805

trungchanhly@gmail.com

25

TRẦN CÔNG TUẤN

Giảng viên

0903880116

trancongtuan64@gmail.com

26

NGUYỄN QUANG TUẤN

Giảng viên

0938102152

freemancognac014@gmail.com

27

NGÔ NGỌC TUYỀN

Giảng viên

0902694072

tuyencaothang@gmail.com

28

ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN

Giảng viên

0949791138

vandang1129@yahoo.com

29

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Giảng viên   01264868076  
30 NGUYỄN ĐỨC TÀI Giảng viên   0965828623  
31 NGUYỄN THANH HƠN Giảng viên   0902248044  
32 LƯƠNG MINH TỰ Giảng viên   0977882178  

    Các Tin Khác: