THÔNG BÁO VỀ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG TRONG HAI NGÀY 26 VÀ 27/10/2017