Lịch TH BM.SCCK tuần 1 - 4 (2017-2018)

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK

TUẦN 1 ( 04/9/17 - 09/9/17)

                                     
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  1 (Nhà truyền thống)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1                                    
2                                    
          -                          
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT NG T ANH TUẤN   6 6 6 6 4 LT              
2 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT L TẤN LỘC               6 6 6 6 4 LT  
                                     
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CDN H 15 H L/2 30TH+4LT ĐẶNG TRUNG DŨNG 5 6 6 6 6 6              
2 CDN H 16 HĐ CB L/2 30TH+4LT TỐNG VĂN TRONG               6 6 6 6 6  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16A NCB L/2 L/2 D MINH TRÍ   6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16A NCB L/2 L/2 NG V HOÀNG CHƯƠNG               6 6 6 6 6  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   2 (NTT)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16F NCB L/2 35 V QUÝ HOÀN   6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16F NCB L/2 35 H HUY LỘC                6 6 6 6 6  
                                     

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK 

TUẦN 2 ( 11/9/17 - 16/9/17)

                                     
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  1 (Nhà truyền thống)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1                                    
2                                    
          -                          
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT NG T ANH TUẤN 5 6 6 6 6 4 LT              
2 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT L TẤN LỘC             5 6 6 6 6 4 LT  
                                     
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CDN H 15 H L/2 30TH+4LT ĐẶNG TRUNG DŨNG 5 6 6 6 6 4LT              
2 CDN H 16 HĐ CB L/2 30TH+4LT TỐNG VĂN TRONG             5 6 6 6 6 4LT  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16A NCB L/2 L/2 D MINH TRÍ 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16A NCB L/2 L/2 NG VU HOÀNG CHƯƠNG             5 6 6 6 6 6  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   2 (NTT)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16F NCB L/2 35 V QUÝ HOÀN 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16F NCB L/2 35 H HUY LỘC              5 6 6 6 6 6  

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK 

TUẦN 3 ( 18/9/17 - 23/9/17)

                                     
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  1 (Nhà truyền thống)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1                                    
2                                    
          -                          
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT NG T ANH TUẤN 5 6 6 6 6 4 LT              
2 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT L TẤN LỘC             5 6 6 6 6 4 LT  
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) (11H -15H30) CA 3 (15H30 - 20H)
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
                                     
1 CDN H 16 HĐ CB L/2 30TH +4LT TỐNG VĂN TRONG             5 6 6 6 6 4LT  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16A NCB L/2 35 T MINH NHẬT 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16A NCB L/2 35 NG TIẾN KHANG             5 6 6 6 6 6  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   2 (NTT)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16G NCB L/2 35 NG THÀNH LÂM 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16G NCB L/2 35 H CÔNG MINH              5 6 6 6 6 6  

 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BỘ MÔN SCCK 

TUẦN 4 ( 25/9/17 - 30/9/17)

                                     
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  1 (Nhà truyền thống)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CĐN SCCK 15A LR,ĐC R< 10 1L 30TH + 4LT HÀ ANH TUẤN 5 6 6 6 6 4LT              
2                                    
          -                          
PHÒNG NGUỘI SỬA CHỮA  2 (F1.5)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT NG T ANH TUẤN 5 6 6 6 6 4 LT              
2 CĐN SCCK 15B CNSC BTĐ L/2 30TH + 4LT L TẤN LỘC             5 6 6 6 6 4 LT  
PHÒNG HÀN (F1.8)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) (11H -15H30) CA 3 (15H30 - 20H)
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
                                     
1 CDN H 16 HĐ CB L/2 30TH +4LT TỐNG VĂN TRONG             5 6 6 6 6 4LT  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   1 (F1.4)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16A NCB L/2 35 T MINH NHẬT 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16A NCB L/2 35 NG TIẾN KHANG             5 6 6 6 6 6  
                                     
PHÒNG NGUỘI CHẾ TẠO   2 (NTT)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 (6H30 - 11H) CA 2 (12H30 - 17H)  
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7  
1 CD ĐĐT 16G NCB L/2 35 NG THÀNH LÂM 5 6 6 6 6 6              
2 CD ĐĐT 16G NCB L/2 35 H CÔNG MINH              5 6 6 6 6 6