DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CKCT

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ, chức danh

Hình ảnh

Email  (nếu có)

1

NGUYỄN PHÙNG TẤN

Trưởng khoa

nguyenphungtan2004@yahoo.com

2

NGUYỄN QUỐC VĂN

Phó khoa

vanckct@gmail.com

3

NGUYỄN VĂN VŨ

Phó khoa

T. BM CKCT

vanvu0308@gmail.com

4

NGUYỄN VĂN THÔNG

P. BM CKCT

thong439@yahoo.com

5

DƯƠNG VĂN BA

P. BM CKCT

_1duongvanba.JPG

vanbackm@gmail.com

6 TRẦN TRỌNG THUYẾT  P. BM CKCT  trongthuyet2003@gmail.com
7 NGÔ DIỆU THẠCH  P. BM CKCT  itachi2601@gmail.com

8

PHẠM VĂN CHƯƠNG

Giảng viên

chuong.ktct@gmail.com

9

VÕ VĂN CƯỜNG

Giảng viên

vovancuong62@gmail.com

10

NGUYỄN TẤN HÙNG

Giảng viên

_4nguyentanhung.JPG

tanhung@dcselab.edu.vn

11

NGUYỄN THOẠI KHANH

Giảng viên

thoaikhanhspkt@gmail.com

12

NGUYỄN VĂN MINH

Giảng viên

minhcaothang@gmail.com

13

ĐẶNG NGUYỄN NHÂN

Giảng viên

dangnhanckm@gmail.com

14

NGUYỄN LONG PHỤNG

Giảng viên

longphungckm@gmail.com

15

LÊ ĐỨC PHƯƠNG

Giảng viên

phuongle.spkt@gmail.com

16

NGUYỄN HẢI SƠN

Giảng viên

haisonlongan@gmail.com

17

NGUYỄN ĐỨC TÀI

Giảng viên

taickcaothang@gmail.com

18

PHAN THỊ CẨM THANH

Giảng viên

phancamthanh25@gmail.com

19

TẠ NGỌC Ý THIÊN

Giảng viên

tangocythien@gmail.com

20

TRÂN NGỌC THIỆN

Giảng viên

ngocthienbt@gmail.com

21

PHAN VĂN TIẾN

Giảng viên

 

22

NGUYỄN VĂN TOÀN

Giảng viên

nguyenvantoanck@gmail.com

23

LÝ CHÁNH TRUNG

Giảng viên

_24lychangtrung.JPG

 

trungchanhly@gmail.com

24

TRẦN CÔNG TUẤN

Giảng viên

trancongtuan64@gmail.com

25

NGUYỄN QUANG TUẤN

Giảng viên

freemancognac014@gmail.com

26

NGÔ NGỌC TUYỀN

Giảng viên

tuyencaothang@gmail.com

27

ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN

Giảng viên

vandang1129@yahoo.com

28

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Giảng viên  
29 NGUYỄN ĐỨC TÀI Giảng viên  
30 NGUYỄN THANH HƠN Giảng viên    

31

LƯƠNG MINH TỰ Giảng viên