DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK

 

TT

 HỌ VÀ TÊN 

Chức vụ, chức danh 

Email  (nếu có)

 Hình
1 LƯU CHÍ ĐỨC P. Trưởng khoa duchoahuunam123@yahoo.com.vn image001.png
2 VÕ TÙNG LINH P. Trưởng khoa tunglinh77@gmail.com image001.png

3

TRƯƠNG NAM TRUNG 

Tr.BMSCCK

tnamtrung2000@gmail.com

image004.jpg

4

NGUYỄN VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Giảng viên

hoangchuong0104@gmail.com

5

ĐẶNG TRUNG DŨNG

Giảng viên

trungdung.ktct@gmail.com

image005.jpg

6

VÕ QUÝ HOÀN

Giảng viên

quyhoanvo@gmail.com

image005.jpg

7

NGUYỄN THÀNH LÂM

Giảng viên

thanhlamct657@yahoo.com

image011.jpg

8

LÊ HOÀNG LÂM

Giảng viên

lehoanglamck@gmail.com

image013.jpg

9

HOÀNG HUY LỘC

Giảng viên

hoanghuyloc@gmail.com

image015.jpg

10

LÊ TẤN LỘC

Giảng viên

letanloc506@yahoo.com.vn

image017.jpg

11

LÊ THÀNH PHONG

Giảng viên

lethanhphong_135_ct@yahoo.com

image019.jpg

12

NGUYỄN VIỆT PHONG

Giảng viên

nguyenvietphong@gmail.com

image021.jpg

13

ĐINH TẤN TÀI

Giảng viên

taicathang@yahoo.com.vn

image024.jpg

14

DƯƠNG MINH TRÍ

Giảng viên

dmtri1958@gmail.com

image025.jpg

15

TỐNG VĂN TRONG

Giảng viên

tvtrong@gmail.com

image027.jpg

16

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

Giảng viên

mtruong712@gmail.com

image029.jpg

17

HÀ ANH TUẤN

Giảng viên

atuanct80@gmail.com

18

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

Giảng viên

tuannguyenckm@gmail.com

image033.jpg
19 NGUYỄN TIẾN KHANG Giảng viên nguyentienkhangqn@gmail.com
20 HỒ CÔNG MINH Giảng viên hocongminhck@gmail.com
21 TRƯƠNG MINH NHẬT Giảng viên nhattruong1003@gmail.com