Khoa Cơ khí tiếp nhận 6 máy công cụ mới

Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được sự quan tâm, đầu tư của Nhà trường vừa mới tiếp nhận:

  • 4 máy CNC 
    • 2 máy tiện EMCO T60
    • 2 máy phay EMCO M55
  • 1 máy Tiện vạn năng EMCO MAT-14D
  • 1 máy Phay vạn năng EMCO FB-3L

 

                                                           8 Máy phay CNC EMCO M60 - M55

 

                                                                 8 Máy tiện CNC EMCO T60 - T55

 

                                                          1 máy Phay vạn năng EMCO FB-3L

 

                                                        Máy Tiện vạn năng EMCO MAT-14D