Lịch Tiếp SV Tuần 9 đến 12 - BM.CĐT

BM CĐT Thông tin đến các bạn SV lịch tiếp SV của GV trong Bộ môn như sau: 

TUẦN 9
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   L Phú Cường N M T Vương C V Diễn N C Hoàng
CHIỀU P V Nghĩa T T Phúc Đ H T Sơn N T Trực N T Thanh
TUẦN 10
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   T T Phúc L Phú Cường H M Chính N M T Vương
CHIỀU P V Nghĩa N C Hoàng N T Trực L T K Nga N T Thanh
TUẦN 11
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   N T Trực L Phú Cường L T K Nga H M Chính
CHIỀU P V Nghĩa N C Hoàng N M T Vương Đ H T Sơn C V Diễn
TUẦN 12
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
SÁNG   C V Diễn L Phú Cường L T K Nga Đ H T Sơn
CHIỀU P V Nghĩa H M Chính T T Phúc N T Thanh N M T Vương

- Thời gian: Sáng 7h đến 11h; Chiều 12h30 đến 16h30

- Địa điểm: F1.3 (VP. Khoa Cơ khí)