DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CĐT
Ngày tạo: 17/04/2017 | Lượt xem : 4765 |

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

Hình ảnh

1

NGUYỄN THANH PHƯỚC

NCS

Giảng viên

nguyenthanhphuoc@caothang.edu.vn

2

NGUYỄN NGỌC THÔNG

SĐH

Phó Trưởng

Bộ Môn

nnthong@caothang.edu.vn

Description: C:UsersphinguyenDownloadsHinh BMCDTathong.png

3

LÊ PHÚ CƯỜNG

ThS

Giảng viên

lephucuong@caothang.edu.vn

4

ĐINH HỮU TRƯỜNG SƠN

ThS

Giảng viên

dinhhuutruongson@caothang.edu.vn

5

NGUYỄN THỊ THANH

ThS

Giảng viên

nguyenthithanh@caothang.edu.vn

6

LÊ THỊ KIỀU NGA

ThS

Giảng viên

lethikieunga@caothang.edu.vn

7

HÀ LÊ NHƯ NGỌC THÀNH

NCS

Giảng viên

halenhungocthanh@caothang.edu.vn

8

NGUYỄN MẬU TUẤN VƯƠNG

ThS

Giảng viên

nguyenmautuanvuong@caothang.edu.vn

9

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

ThS

Giảng viên

nchoang@caothang.edu.vn

10 DƯƠNG VĂN TÚ  Tiến sĩ Giảng viên duongvantu@caothang.edu.vn

Duong Van Tu Portrait 3x4.jpg

 

11

NGUYỄN TIẾN TRỰC

ThS

Giảng viên

nttruc@caothang.edu.vn

12

CAO VĂN DIỄN

ThS

Giảng viên

caovandien@caothang.edu.vn

13

HỒ MINH CHÍNH

SĐH

Giảng viên

hominhchinh@caothang.edu.vn

14

TRẦN THIỆN PHÚC

ThS Giảng viên tranthienphuc@caothang.edu.vn
15

PHAN HUY BẰNG

ThS Giảng viên phanhuybang@caothang.edu.vn
16 NGUYỄN HỮU TRUNG ThS Giảng viên lenguyenhuutrung@caothang.edu.vn
17 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN ThS Giảng viên trannguyencanhtan@caothang.edu.vn

CANH TAN 2.jpg

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 bang.jpg 9.843 KB