DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CKCT
Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem : 56733 |

 

 

STT
Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 NGUYỄN QUỐC VĂN ThS

Trưởng khoa

nqvan@caothang.edu.vn
2 NGUYỄN VĂN VŨ ThS

Phó Trưởng Khoa -

T. BM CKCT

nvvu@caothang.edu.vn
3 NGUYỄN VĂN THÔNG ThS Phó trưởng BM CKCT nvthong@caothang.edu.vn
4 DƯƠNG VĂN BA ThS Phó trưởng BM CKCT dvba@caothang.edu.vn
5 TRẦN TRỌNG THUYẾT ThS Phó trưởng BM CKCT ttthuyet@caothang.edu.vn
6 NGÔ DIỆU THẠCH ThS Phó trưởng BM CKCT ndthach@caothang.edu.vn
7 LÝ CHÁNH TRUNG NCS Giảng viên lychanhtrung@caothang.edu.vn
8 NGUYỄN TẤN HÙNG ThS Giảng viên nguyentanhung@caothang.edu.vn
9 NGUYỄN THOẠI KHANH ThS Giảng viên nguyenthoaikhanh@caothang.ẹh
10 NGUYỄN VĂN MINH ĐH Giảng viên nguyenvanminh@caothang.edu.vn
11 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN ThS Giảng viên Dangnguyenhan @caothang.edu.vn
12 NGUYỄN LONG PHỤNG ThS Giảng viên nlphung@caothang.edu.vn
13 LÊ ĐỨC PHƯƠNG ThS Giảng viên leducphuong@caothang.edu.vn
14 NGUYỄN HẢI SƠN ThS Giảng viên nhson@caothang.edu.vn
15 NGUYỄN ĐỨC TÀI (81) ThS Giảng viên nguyenductai81@caothang.edu.vn
16 PHAN THỊ CẨM THANH ThS Giảng viên ptcthanh@caothang.edu.vn
17 TẠ NGỌC Ý THIÊN NCS Giảng viên tangocythien@caothang.edu.vn
18 PHAN VĂN TIẾN Cử nhân Giảng viên phanvantien@caothang.edu.vn
19 NGUYỄN VĂN TOÀN ThS Giảng viên nguyenvantoan@caothang.edu.vn
20 TRẦN CÔNG TUẤN ThS Giảng viên trancongtuan@caothang.edu.vn
21 NGUYỄN THANH HƠN ThS Giảng viên nguyenthanhhon@caothang.edu.vn
22 NGUYỄN QUANG TUẤN ThS Giảng viên nguyenquangtuan@caothang.edu.vn
23 NGÔ NGỌC TUYỀN ThS Giảng viên ngongoctuyen@caothang.edu.vn
24 ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN ThS Giảng viên dangngoclevan@caothang.edu.vn
25 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ThS Giảng viên nguyendangkhoa@caothang.edu.vn
26 NGUYỄN ĐỨC TÀI ThS Giảng viên nguyenductai91@caothang.edu.vn
27 PHẠM THẾ LAM KS Giảng viên phamthelam@caothang.edu.vn