DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CĐT
Ngày tạo: 17/04/2017 | Lượt xem : 11232 |

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

NGUYỄN THANH PHƯỚC

TS

Trưởng Bộ môn

nguyenthanhphuoc@caothang.edu.vn

2

NGUYỄN NGỌC THÔNG

SĐH

Phó Trưởng

Bộ Môn

nnthong@caothang.edu.vn

3

ĐINH HỮU TRƯỜNG SƠN

ThS

Giảng viên

dinhhuutruongson@caothang.edu.vn

4

NGUYỄN THỊ THANH

ThS

Giảng viên

nguyenthithanh@caothang.edu.vn

5

LÊ THỊ KIỀU NGA

ThS

Giảng viên

lethikieunga@caothang.edu.vn

6

NGUYỄN MẬU TUẤN VƯƠNG

ThS

Giảng viên

nguyenmautuanvuong@caothang.edu.vn

7

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

ThS

Giảng viên

nchoang@caothang.edu.vn

8

NGUYỄN TIẾN TRỰC

ThS

Giảng viên

nttruc@caothang.edu.vn

9

PHẠM NGỌC HIỆU

ThS

Giảng viên

phamngochieu@caothang.edu.vn

10

HỒ MINH CHÍNH

ThS

Giảng viên

hominhchinh@caothang.edu.vn

11

TRẦN THIỆN PHÚC

ThS Giảng viên tranthienphuc@caothang.edu.vn
12

PHAN HUY BẰNG

ThS Giảng viên phanhuybang@caothang.edu.vn
13 LÊ NGUYỄN HỮU TRUNG SĐH Giảng viên lenguyenhuutrung@caothang.edu.vn
14 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN ThS Giảng viên trannguyencanhtan@caothang.edu.vn