THÔNG TIN GIẢNG DẠY E-LEARNING - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày tạo: 11/03/2020 | Lượt xem : 1202 |

THÔNG TIN GIẢNG DẠY E-LEARNING - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
(Áp dụng từ 16/03/2020)
STT LỚP MÃ LỚP HỌC PHẦN GV PHỤ TRÁCH THỨ/TIẾT
          HAI BA NĂM SÁU
1 CĐ CĐT 18A ywbvcs2 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Phan Thị Cẩm Thanh       Tiết 4 - 6 Tiết 1 - 4
2 CĐ CĐT 18B wefid3c Cơ sở công nghệ chế tạo máy Nguyễn Hải Sơn Tiết 7 - 9   Tiết 9 - 12    
3 CĐ CĐT 18S z6qy2vp Cơ sở công nghệ chế tạo máy Nguyễn Đức Tài 91 Tiết 7 - 9     Tiết 9 - 12  
4 CĐ CK 18A xbt3m3x Máy cắt - Máy điều khiển chương trình số Đặng Nguyễn Nhân Tiết 1 - 2   Tiết 4 - 6 Tiết 4 - 6  
5 CĐ CK 18A 5fpbq2t Công nghệ chế tạo máy 1 Dương Văn Ba     Tiết 1 - 3   Tiết 4 - 6
6 CĐ CK 18A bnjs76z Các phương pháp gia công tiên tiến Đặng Nguyễn Nhân   Tiết 2 - 4      
7 CĐ CK 18B dnvz3js Các phương pháp gia công tiên tiến Ngô Diệu Thạch Tiết 9 - 11        
8 CĐ CK 18B abityf3 Máy cắt - Máy điều khiển chương trình số Nguyễn Tấn Hùng Tiết 7 - 8 Tiết 9 - 11     Tiết 7 - 9
9 CĐ CK 18B l7fmclc Công nghệ chế tạo máy 1 Nguyễn Văn Thông     Tiết 7 - 9 Tiết 7 - 9  
10 CĐ CK 18C ni6pqqo Công nghệ chế tạo máy 1 Ngô Diệu Thạch   Tiết 7 - 9 Tiết 10 - 12    
11 CĐ CK 18C uwf3pka Các phương pháp gia công tiên tiến Trương Nam Trung   Tiết 10 - 12      
12 CĐ CK 18C d2exx3f Máy cắt - Máy điều khiển chương trình số Võ Văn Cường Tiết 11 - 12     Tiết 10 - 12 Tiết 10 - 12
13 CĐ CK 18D d2pikaq Máy cắt - Máy điều khiển chương trình số Phan Thị Cẩm Thanh     Tiết 7 - 9 Tiết 7 - 9 Tiết 10 - 11
14 CĐ CK 18D a5e5c5b Các phương pháp gia công tiên tiến Trương Nam Trung   Tiết 7 - 9      
15 CĐ CK 18D m4mavza Công nghệ chế tạo máy 1 Võ Tùng Linh     Tiết 10 - 12   Tiết 7 - 9
16 CĐ CK 18E czevepb Công nghệ chế tạo máy 1 Nguyễn Văn Vũ     Tiết 1 - 3   Tiết 1 - 3
17 CĐ CK 18E qm6qslz Máy cắt - Máy điều khiển chương trình số Dương Văn Ba Tiết 5 - 6 Tiết 3 - 5   Tiết 1 - 3  
18 CĐ CK 18E j6kyigk Các phương pháp gia công tiên tiến Nguyễn Quốc Văn     Tiết 4 - 6    
19 CĐN CGKL 18A rtfuebr Công nghệ chế tạo máy 2 Đặng Ngọc Lê Văn Tiết 2 - 3   Tiết 4 - 6    
20 CĐN CGKL 18A 53g2n3v Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ Đặng Ngọc Lê Văn
Nguyễn Đức Tài 81
  Tiết 1 - 3     Tiết 4 - 6
21 CĐN CGKL 18A cnkgskw Đồ gá Nguyễn Đức Tài 81 Tiết 4 - 6       Tiết 1 - 3
22 CĐN CGKL 18B gxxrkvq Công nghệ chế tạo máy 2 Dương Văn Ba Tiết 9 - 11       Tiết 10 - 11
23 CĐN CGKL 18B ydfz7i3 Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ Nguyễn Tấn Hùng
Trần Công Tuấn
    Tiết 7 - 9 Tiết 7 - 9  
24 CĐN CGKL 18B zghztt6 Đồ gá Trần Trọng Thuyết   Tiết 10 - 12   Tiết 10 - 12  
25 CĐN CGKL 19A uqcwawg Dao cắt Lý Chánh Trung Tiết 4 - 6   Tiết 1 - 3    
26 CĐN CGKL 19B 5scnz2q Dao cắt Nguyễn Hải Sơn Tiết 10 - 12 Tiết 7 - 9      
27 CĐN SCCK 18 j6ryry4 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Nguyễn Trọng Anh Tuấn Tiết 10 - 12     Tiết 10 - 12  
28 TC CKCT 18 jdgyta3 Đồ gá Đặng Ngọc Lê Văn   Tiết 7 - 9   Tiết 9 - 12  
29 TC CKCT 18 quwpc3n Công nghệ chế tạo máy 2 Nguyễn Thoại Khanh   Tiết 10 - 12     Tiết 10 - 12
30 TC CKCT 18 qytzmub Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy Võ Văn Cường Tiết 8 - 10   Tiết 7 - 10    
31 TC CKCT 18 foqon6q Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Phùng Tấn Tiết 8 - 10   Tiết 7 - 10    

    Các Tin Khác: