CÔNG TY TNHH METKRAFT TUYỂN DỤNG
Ngày tạo: 29/10/2022 | Lượt xem : 71 |

Tên vị trí/Job Title: Thực Tập Sinh-Hỗ Trợ Kho Phụ Tùng

Bộ phận/Department: Dây chuyền cung ứng/ Supply Chain

 Quyền hạn &Trách nhim (Authority &Responsibility)

  • Thực hiện theo các quy trình kiểm soát & quản lý hiện hành của công ty;
  • Hỗ trợ bộ phận kho, Bảo trì để thực hiện tốt công việc được giao;
  • Phân loại Phụ tùng đang tồn trong kho, định nghĩa lại phụ tùng, xác định Phụ tùng của máy gì, tạo lại mã phụ tùng thống nhất theo quy trình;
  • Chụp hình spare parts, mỗi spare part có ít nhất 01 hình về thông số & hình dáng để gán vào Part code của Phụ tùng;
  • Lập file excel tất cả các phụ tùng của máy để đưa vào hệ thống Epicor;
  • Hỗ trợ Thủ Kho, Trưởng nhóm dự án, bộ phận IT nhằm đưa đầy đủ các yêu cầu về quản lý Phụ tùng lên hệ thống;
  • Thực hiện các công việc liên quan khác được chỉ định bởi trưởng nhóm dự án.

Kỹ năng, kinh nghiệm yêu cầu / Requiered Skills, Working Experience Requirements

  • Sinh viên từ các trường thuộc kỹ thuật cơ điện /điện - điện tử/ cơ khí/;
  • Sử dụng đựơc vi tính (Word, Excel, Email…);
  • Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc hợp lý;
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 9ba9aff334a7f2f9abb6.jpg 292.717 KB