LỊCH THỰC TẬP TUẦN 14-17 BỘ MÔN CKSC NĂM HỌC 2018-2019