Lịch TH BM.CTCK tuần 33 - 36
Ngày tạo: 07/04/2017 | Lượt xem : 1311 |

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 33 ( 10/04/17 - 15/04/17)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐCK15D (Ca 3) TP2 L/2 6 LÝ CHÁNH TRUNG                         6 6 6 6 6 6
2 CĐCK15D (Ca 1) TP2 L/2 6 NGUYỄN LONG PHỤNG 6 6 6 6 6 6                        
3 TCCTCK16B (Ca1) TP1 L/2 6 PHẠM VĂN CHƯƠNG 6 6 6 6 6 6                        
4 TCCTCK16B (Ca 3) TP1 L/2 6 NGUYỄN HẢI SƠN                         6 6 6 6 6 6
5 CĐNCGKL15A (Ca 2) PBCB L/2 6 NGUYỄN ĐỨC TÀI 91             6 6 6 6 6              
6 CĐNCGKL15A (Ca 2) PBCB L/2 6 NGUYỄN VĂN TOÀN             6 6 6 6 6              
7 CĐNCGKL15A (Ca 1) LTN 1L 4 NGUYỄN VĂN TOÀN                                  
8 CĐCK15C (Ca 2) TP2 L/2 6 NGUYỄN VĂN MINH             6 6 6 6 6 6            
9 CĐCK15C (Ca 2) TP2 L/2 6 PHAN VĂN TIẾN             6 6 6 6 6 6            
10 TCCTCK15B (Ca 3) TP3 L/2 6 TRẦN THỊ TƯ                         6 6 6 6 6 6
11 TCCTCK15B (Ca 3) TP3 L/2 6 DƯƠNG VĂN BA                         6 6 6 6 6 6
12 CĐN CGKL16B (Ca 1) T L/2 6 NGÔ NGỌC TUYỀN 6 6 6 6 6                          
13 CĐN CGKL16B (Ca 1) T L/2 6 NGUYỄN VĂN CHÍNH 6 6 6 6 6                          
14 CĐN CGKL16B (Ca 1) LTN L/2 6 NGÔ NGỌC TUYỀN                                  

Ghi chú: CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 TRƯA 11h00-15h30, CHIỀU 15h30-20h00 XƯỞNG CƠ KHÍ 

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 34 ( 17/04/17 - 22/04/17)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐCK15D (Ca 2) TP2 L/2 6 LÝ CHÁNH TRUNG             6 6 6 6 6 6            
2 CĐCK15D (Ca 1) TP2 L/2 6 NGUYỄN LONG PHỤNG 6 6 6 6 6 6                        
3 TCCTCK15B (Ca 2) TP- THI 2/7 L/2 6 TRẦN THỊ TƯ+TÀI 91             6 6 6 6 6 6            
4 TCCTCK15B (Ca 2) TP-THI 2/7 L/2 6 DƯƠNG VĂN BA+ SƠN             6 6 6 6 6 6            
5 CĐN CGKL15B (Ca 2) TR L/2 6 TRẦN TRỌNG THUYẾT             6 6 6 6 6              
6 CĐN CGKL15B (Ca 1) TR L/2 6 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 6 6 6 6 6                          
7 CĐN CGKL15B (Ca 2) LTN 1L 4LT TRẦN CÔNG TUẤN                                  

Ghi chú: CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHIỀU 12h30-17h00

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 35 ( 24/04/17 - 29/04/17)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐCK15D (Ca 1) TP2 L/2 6 LÝ CHÁNH TRUNG             6 6 6 6 6 6            
2 CĐCK15D (Ca 2) TP2 L/2 6 NGUYỄN LONG PHỤNG 6 6 6 6 6 6                        
3 CĐNSCCK16B (Ca 1) T L/2 6 NGUYỄN VĂN MINH 6 6 6 6 6 6                        
4 CĐNSCCK16B (Ca 2) T L/2 6 PHAN VĂN TIẾN             6 6 6 6 6 6            
5 CĐN CGKL15B (Ca 2) TR L/2 6 TRẦN TRỌNG THUYẾT             6 6 6 6 6              
6 CĐN CGKL15B (Ca 1) TR L/2 6 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 6 6 6 6 6                          
7 CĐN CGKL15B (Ca 2) LTN 1L 4LT TRẦN CÔNG TUẤN                                  
8 TCCTCK15A (Ca 1) TP3 L/2 6 TRẦN THỊ TƯ 6 6 6 6 6             6            
9 TCCTCK15A (Ca 2) TP3 L/2 6 DƯƠNG VĂN BA             6 6 6 6 6 6            

 Ghi chú:  CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHIỀU 12h30-17h00

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 36 ( 01/05/17 - 06/05/17)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 CĐNSCCK16B (Ca 2) T L/2 6 NGUYỄN VĂN MINH             6 6 6 6 6 6            
2 CĐNSCCK16B (Ca 2) T L/2 6 PHAN VĂN TIẾN             6 6 6 6 6 6            
3 CĐCK16A (Ca 3) TP1 L/2 6 NGUYỄN ĐỨC TÀI 81                         6 6 6 6 6 6
4 CĐCK16A (Ca 3) TP1 L/2 6 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN                         6 6 6 6 6 6
5 CĐN CGKL15B (Ca 3) TR L/2 6 TRẦN TRỌNG THUYẾT                         6 6 6 6 6  
6 CĐN CGKL15B (Ca 1) TR L/2 6 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 6 6 6 6 6                          
7 CĐN CGKL15B (Ca 2) LTN 1L 4LT TRẦN CÔNG TUẤN                                  
8 TCCTCK15B (Ca 2) TP3 L/2 6 TRẦN THỊ TƯ             6 6 6 6 6 6            
9 TCCTCK15B (Ca 3) TP3 L/2 6 DƯƠNG VĂN BA                         6 6 6 6 6 6
10 CĐN CGKL16A (Ca 1) T L/2 6 TRẦN NGỌC THIỆN 6 6 6 6 6                          
11 CĐN CGKL16A (Ca 1) LTN 1L 4LT NGÔ NGỌC TUYỀN                                  
12 CĐN CGKL16A (Ca 1) T L/2 6 NGÔ NGỌC TUYỀN 6 6 6 6 6                          
PHÒNG C1.2
STT LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/
TUẦN
GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
CA 1 CA 2 CA 3
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 TCCTCK15B (Ca 1) CNC L/2 6 NGÔ DIỆU THẠCH   6 6 6 6 6                        
2 TCCTCK15B (Ca 1) CNC L/2 5LT NGÔ DIỆU THẠCH                                  
3 TCCTCK15B (Ca 2) CNC L/2 6 ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN               6 6 6 6 6            
4 TCCTCK15B (Ca 2) CNC L/2 5LT ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN                                  
Ghi chú:
- CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 TRƯA 11h00-15h30, CHIỀU 15h30-20h00 XƯỞNG CƠ KHÍ
-  CNC CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHIỀU 12h30-17h00
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 BM SCCK 37-40 NAM 2016-2017-1.xls 52.224 KB