Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra
Người đăng: | Ngày tạo: 25/08/2015 | Lượt xem: 2060 |

Mission Statement

Provide the institutional mission statement.

 • Mission: CTTC provides good programs to train a technical workforce with the ability to apply modern technology and science to solve real problems in the workplace; Graduates have the fundamental knowledge to be ready for life-long learning.
 • Vision: To become a University focused on application of knowledge via practice, with a reputation of providing high-quality human resources in Vietnam and the region.

Sứ mệnh và tầm nhìn

 • Sứ mệnh: Chúng tôi cung cấp nội dung đào tạo chất lượng cao nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên nghiệp có năng lực nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong thực tế sản xuất. Tạo nền tảng cơ bản có chuyên sâu để người học tự học nâng cao suốt đời.
 • Tầm nhìn: Trở thành trường Đại học theo hướng ứng dụng - thực hành, có uy tín trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam và khu vực.

Program Educational Objectives

After working 2 to 3 years, the graduates will be able to:

 1. 1. Design, manufacture and improve mechanical products.
 2. 2. Receive and apply new technology.
 3. 3. Be responsible for the mechanical activities and services.
 4. 4. Do the job with professionalism, responsibility and occupational ethics.

Mục tiêu đào tạo CĐCNKT Cơ khí

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:          

 1. 1. Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.
 2. 2. Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
 3. 3. Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.
 4. 4. Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Student Outcomes

List the student outcomes for the program.

After graduate from Mechanical Engineering Technologyprogram, students will:

 1. 1. Use knowledge of base of the major, the technical skills and the equipment/machine tools in the training program to perform mechanical operations.
 2. 2. Apply knowledge of mathematics, informatics, science, engineering and technology to solve practical engineering problems in the mechanical field.
 3. 3. Use standards of measurement/testing to implement, analyze, evaluate  experiments.
 4. 4. Work in group effectively.
 5. 5. Identify, analyze and solve problems in mechanical machining.
 6. 6. Apply communication skills (speaking, writing, making drawings, drawing up tables) in technical and non-technical field; identify and use appropriate documentation.
 7. 7. Be aware of the importance of learning to improve their level and develop the career.( Read and understand the instructions in English on the technical drawings and catalogs)
 8. 8. Comply with and respect the standards, professional ethics and take professional responsibility.
 9. 9. Ensure the quality, progress and continuously improve works.

Chuẩn đầu ra sinh viên ngành CĐCNKT Cơ Khí

Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

 1. 1. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí. (ABET a+c)
 2. 2. Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí. (ABET b+e)
 3. 3. Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm. (ABET c)
 4. 4. Làm việc nhóm hiệu quả. (ABET d)
 5. 5. Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí. (ABET b+e)
 6. 6. Vận dụng kỹ năng giao tiếp (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp. (ABET d+f)
 7. 7. Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp. (ABET g)
 8. 8. Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn. (ABET h)
 9. 9. Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc. (ABET i)

  Các Tin Khác: