THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC TRƯỚC DIỄN BIẾN CỦA BÃO TEMBIN

THÔNG BÁO

 

Về việc nghỉ học trước diễn biến của bão Tembin ( số 16)

 

 

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM ngày 24/12/2017 về việc cho hoc sinh – sinh viên nghỉ học trước diễn biến của bão Tembin ( số 16).

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo: Giảng viên và Học sinh – sinh viên được nghỉ học từ 12 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

Các đơn vị trong trường triển khai thực hiện thông báo trên./.

 

  Nơi nhận: 

- Các đơn vị phòng, khoa; 

- Bộ phận KTX; 

- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(đã ký)

LÊ ĐÌNH KHA